ZABEZPIECZENIA, WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI


Ten obszar działalności Kancelarii obejmuje dwa filary:
•    zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych;
•    windykacje wymagalnych już wierzytelności pieniężnych.

Naszym klientom proponujemy wdrożenie indywidualnych systemów zarządzania wierzytelnościami w ich firmach. Zanim zaoferujemy określone rozwiązania, dokonujemy wnikliwej analizy sposobu działania oraz specyfiki danego przedsiębiorstwa (w tym branży), sprawdzamy, jaka jest strategia zarządzania kapitałem, organizacji procesów sprzedaży, podziału zadań i kompetencji, obiegu dokumentacji, etc.   

Na bazie analizy istniejącej sytuacji przedsiębiorstwa, występujących problemów i dostrzeganych potrzeb, wspólnie z klientem projektujemy najlepsze dla niego rozwiązania, zmierzające do osiągnięcia zamierzonego celu. 

W pierwszej kolejności staramy się zbudować możliwe do zastosowania mechanizmy zabezpieczania przyszłych wierzytelności. Podstawowym celem zabezpieczenia wierzytelności jest zminimalizowanie ryzyka utraty środków finansowych.

W ramach procesów windykacyjnych podejmujemy kompleksowe działania prowadzące do wyegzekwowania należności. Procesy windykacyjne są złożone, często samo wezwanie dłużnika do zapłaty jest niewystarczajace. W naszej Kancelarii pomoc prawna dla klienta nie kończy się w momencie uzyskania tytułu egzekucyjnego, ale obejmuje również szereg czynności podejmowanych już po uprawomocnieniu się orzeczenia, zmierzających do jego rzeczywistego wykonania. 

Windykacja obejmuje:
•    etap przedsądowy (wezwania do zapłaty, negocjacje, zawieranie ugód);
•    postępowanie sądowe rozpoznawcze;
•    postępowanie zabezpieczające;
•    postępowanie egzekucyjne.