NIERUCHOMOŚCI


Oferta Kancelarii adresowana jest do podmiotów rynku nieruchomości, takich jak:
•    właściciele nieruchomości (komercyjnych, mieszkalnych);
•    zarządcy nieruchomości;
•    wspólnoty mieszkaniowe;
•    pośrednicy w obrocie nieruchomościami. 

Ten obszar działalności Kancelarii obejmuje, w szczególności, działania związane z doradztwem prawnym, audytem rozwiązań i procedur stosowanych przez podmioty rynku nieruchomości, a także reprezentację w postępowaniach sądowych w sprawach o zapłatę, eksmisję, sprawach z zakresu zarządu nieruchomościami i innych. Kancelaria specjalizuje się także w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych od gmin z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych dla osób uprawnionych na mocy orzeczeń sądowych, a także w sprawach związanych z zarządem nieruchomościami, w tym także w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z nieprawidłowo sprawowanym zarządem.

Przykładowe rodzaje spraw prowadzonych przez Kancelarię, dotyczących nieruchomości:
•    zarząd nieruchomościami wspólnymi;
•    odszkodowania za niewłaściwe sprawowanie zarządu nieruchomościami wspólnymi;
•   odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego dla osób, wobec których orzeczono nakaz opróżnienia lokalu (eksmisja);
•    podziały nieruchomości do korzystania (quad usum) – umowne oraz ustalane na mocy orzeczenia sądu;
•    zniesienie współwłasności;
•    stwierdzenie zasiedzenia;
•    bieżąca obsługa zarządców nieruchomości;
•    obsługa wspólnot mieszkaniowych;
•    projektowanie i opiniowanie umów najmu lub innych umów o korzystanie z nieruchomości;
•    opiniowanie umów deweloperskich;
•    projektowanie i opiniowanie umów, których przedmiotem jest przeniesienie prawa własności nieruchomości (sprzedaż, darowizna, zamiana);
•    projektowanie i opiniowanie umów przewłaszczenia prawa własności nieruchomości dla zabezpieczenia.